Základné dokumenty

Príručka pre dieťa - sprievodca pobytom v centre

Centrum pre deti a rodiny Topoľčany  ako zariadenie zriadené podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonáva  opatrenia  dočasne nahrádzajúce dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia.

Vyňatie dieťaťa z rodiny predstavuje pre dieťa náročnú životnú situáciu, na ktorú má byť  náležite pripravované. Centrum spolupracuje s orgánom sociálnoprávnej ochrany  detí a sociálnej kurately a prostredníctvom Príručky pre dieťa pomáha rodičom aj dieťaťu oboznámiť sa s podmienkami, pravidlami a možnosťami rozvoja dieťaťa počas pobytu v centre. 

 

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Topoľčany
Kalinčiakova 4295, 955 01 Topoľčany
+421 0905 234 066
© 2023 cdrto.sk, Created by binary.sk