Základné dokumenty

Základné informácie pre verejnosť

Každý občan môže podať sťažnosť na Centrum pre deti a rodiny Topoľčany  v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach  v znení neskorších  predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach")     a vnútorného predpisu „Smernica na  prešetrovanie a vybavovanie sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach“

Každý občan môže požiadať o informácie  Centrum pre deti a rodiny Topoľčany  v zmysle zákona

č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Každý občan môže oznámiť protispoločenskú činnosť v  Centre pre deti a rodiny Topoľčany v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Topoľčany
Kalinčiakova 4295, 955 01 Topoľčany
+421 0905 234 066
© 2023 cdrto.sk, Created by binary.sk