Základné dokumenty

Koncepcia zabezpečovania vykonávania opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na roky 2021 – 2025

Koncepcia zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v centrách pre deti a rodiny - Plán transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti  predstavuje základný koncepčný a plánovací dokument Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom sú rozpracované strategické rozvojové zámery Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, osobitne v  oblasti náhradnej starostlivosti. Koncepcia DI náhradnej starostlivosti je zároveň konkrétnym plánovacím dokumentom na naplnenie Stratégie deinšitucionalizácie sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike v časti náhradnej starostlivosti.

Koncepcia deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v plnej miere rešpektuje základné princípy, na ktorých je táto právna úprava postavená:

  • Zásada prednosti prirodzeného rodinného prostredia – zotrvanie detí v prirodzenom rodinnom prostredí a návrat detí do prirodzeného rodinného prostredia v prípade ich vyňatia je absolútnou prioritou.
  • Zásada prednosti umiestňovania detí, ktoré nemôžu vyrastať vo svojom prirodzenom rodinnom prostredí do náhradného rodinného prostredia s prednosťou blízkych príbuzných pred starostlivosťou v zariadeniach na výkon rozhodnutia súdu.
  • Zásada prednosti umiestňovania detí umiestnených v centrách pre deti a rodiny do profesionálnych rodín  pred inými organizačnými zložkami centra.
  • Zásada prednosti vykonávania súdneho rozhodnutia v skupinách zriadených v samostatných domoch alebo bytoch ak nie je možné umiestniť dieťa v profesionálnej rodine.
  • Zásada zachovávania súrodeneckých vzťahov a nerozdeľovania súrodeneckých skupín.
  • Zásada umiestňovania detí, o ktoré sa nemôžu starať rodičia z rôznych dôvodov čo najbližšie k ich prirodzenému rodinnému prostrediu.
  • Zásada integrácie detí, ktoré si vyžadujú osobitnú, resp. zvýšenú starostlivosť z dôvodu zdravotného stavu, porúch správania, drogovej závislosti, týrania, či zneužívania.

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Topoľčany
Kalinčiakova 4295, 955 01 Topoľčany
+421 0905 234 066
© 2023 cdrto.sk, Created by binary.sk