O nás

ÚČEL CENTRA PRE DETI A RODINY

04. mája 2020

Centrum pre deti a rodiny  Topoľčany je zariadenie zriadené podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len zákon 305/2005) na účel vykonávania:

 1. opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia – „pobytové opatrenie súdu
 2. výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm. b) a d), výchovných opatrení, ktorými je uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu, povinností uložených na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine alebo neodkladných  opatrení, ktorým je uložená takáto povinnosť – „ambulantné výchovné opatrenie“
 3. opatrení na predchádzanie  vzniku, prehlbovania a opakovania
 4. krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí,
 5. porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch

Opatrenia sa vykonávajú podľa účelu, na ktorý bolo  centrum zriadené :

 1. Pobytovou formou  podľa  45 ods. 4 písm. a) zákona  č. 305/2005
 2. Ambulantnou formou  podľa 45 ods. 4 písm. b) zákona  č. 305/2005
 3. Terénnou formou  podľa 45 ods. 4 písm.  c) zákona  č. 305/2005

POBYTOVÉ OPATRENIA sa vykonávajú :

 1. Na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia pre dieťa, dočasne aj bez rozhodnutia súdu, a to v naliehavých prípadoch, najmä ak sa dieťa ocitlo bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je život  alebo zdravie dieťaťa vážne ohrozené
 2. Na základe dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa a títo majú obvyklý pobyt v okresoch Partizánske a Topoľčany, plní si povinnú školskú dochádzku, nevykazuje poruchy správania z dôvodu akejkoľvek závislosti, nevyžaduje si zaradenie do špecializovaných programov alebo resocializačného programu, netrpí infekčným ochorením a nevyžaduje si ošetrovateľskú alebo opatrovateľskú starostlivosť. V jednej skupine môže byť najviac jedno dieťa na výkon opatrenia na základe dohody s rodičmi.
 3. Na základe dohody s plnoletou fyzickou osobou, ktorou je mladý dospelý, po ukončení pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Topoľčany
Kalinčiakova 4295, 955 01 Topoľčany
+421 0905 234 066
© 2023 cdrto.sk, Created by binary.sk