O nás

POMÁHAME DEŤOM S PRÍPRAVOU DO ŠKOLY

02. mája 2020

Každé dieťa, ktoré je prijaté na pobytové opatrenie do centra má zabezpečené vzdelávanie v systéme materských, základných, stredných a vysokých škôl. Ak dieťa prechádza na vyšší stupeň
v školskom systéme, vychovávateľ poskytuje dieťaťu v spolupráci so školou odborné poradenstvo. O tomto sa vedie záznam v Pláne výchovnej práce s dieťaťom. Ak má dieťa záujem, môže sa
v sprievode vychovávateľa zúčastniť prezentácií stredných škôl počas Dní otvorených dverí.

Prihlášku do školy podpisujú rodičia dieťaťa. Ak miesto pobytu rodičov nie je centru známe, podpisuje prihlášku riaditeľka centra. Sociálna pracovníčka zabezpečí informovanosť rodičov bezokladne, ako to je možné. O každej zmene školy v čase umiestnenia dieťaťa v centre rozhodujú rodičia dieťaťa. Ak v čase zmeny školy dieťaťa nie je možné zabezpečiť prítomnosť rodičov, centrum rozhodne, avšak rodičov informuje na ich trvalom pobyte písomne alebo telefonicky, čo zaznamená na prihláške.

Deti navštevujú základné, stredné školy a špeciálne školy prednostne v Topoľčanoch. Mimo Topoľčian deti študujú v prípadoch, ak nie je obdobná škola v Topoľčanoch  alebo je v záujme dieťaťa (napr. je to v blízkosti rodiča, osoby ktorá sa o dieťa stará alebo osoby blízkej dieťaťu). Štúdium mimo mesto Topoľčany schvaľuje riaditeľka centra na základe návrhu odborného tímu a keď je to vhodné a účelné.

Prípravu na školské vyučovanie zabezpečujú pravidelne vychovávatelia. Za účelom dosiahnutia kvalitných výsledkov v škole sa vychovávateľ zúčastňuje rodičovských združení a návštev v škole aj bez pozvania. Vychovávateľ sa pravidelne na konci mesiaca informuje na výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu. O spolupráci so školou vedie vychovávateľ záznam v Knihe denného hlásenia, v Záznamoch o fyzickom, psychickom a sociálnom vývine, v Mesačnom vyhodnotení Plánu výchovnej práce s dieťaťom a v elektronickej žiackej knižke.

Samostatne do školy chodia deti v závislosti od ich individuálnych schopností, prevažne od 10 rokov. Ak je škola bližšie k centru, dieťa môže chodiť aj od nižšieho veku. Dieťa pred prvým samostatným odchodom do školy absolvuje poučenie a minimálne týždeň so sprievodom dospelej osoby, prípadne staršieho dieťaťa, určeného vychovávateľom, po dohode s týmto dieťaťom. Staršie dieťa je poučené o bezpečnosti pri sprevádzaní mladšieho dieťaťa. O prvom samostatnom odchode do školy ako aj
o spôsobe poučenia vychovávateľ spracuje vychovávateľ záznam.

Mladí dospelí, ktorí navštevujú stredné alebo vysoké školy, resp. pracujú môžu zotrvať v centre do 25 rokov veku. Podmienky sú  podrobne stanovené v Dohode o zotrvaní mladého dospelého v centre. Administráciu vykonáva sociálna pracovníčka.

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Topoľčany
Kalinčiakova 4295, 955 01 Topoľčany
+421 0905 234 066
© 2023 cdrto.sk, Created by binary.sk