O nás

POMÁHAME RODINÁM DETÍ

03. mája 2020

POMÁHAME  rodine pri plnení ekonomickej funkcie

     Zlyhanie v ekonomickej funkcii sa prejavuje ako nedostatok finančných prostriedkov v rodine, čo  môže byť dôsledkom nezamestnanosti rodičov,  neschopnosti rodičov manipulovať s peniazmi alebo ekonomicky nezodpovedného správania sa rodičov.  Rodina nie je schopná ekonomicky zabezpečiť potreby svoje ani potreby dieťaťa. Centrum pre deti a rodiny volí pre prácu s rodinou takú stratégiu, ktorá má najlepší predpoklad pre úspešnosť jeho práce: sprostredkúva rodičovi pomoc pri získaní štátnych príspevkov, zabezpečuje poskytnutie prídavku na dieťa počas prázdninového pobytu dieťaťa v rodine, poskytuje rodine finančný príspevok na stravu vo výške stravnej jednotky dieťaťa v čase, ktorý dieťa trávi v rodinnom prostredí, spolupracuje s obcou, ktorá môže rodine poskytnúť finančný príspevok na dopravu do detského domova, príspevok na zlepšenie sociálnej situácie počas prázdninového pobytu dieťaťa, príspevok na úpravu rodinných pomerov, ak malo dieťa trvalý pobyt v obci rok pred umiestnením do zariadenia a ďalšie.  Hľadá možnosti zlepšenia ekonomickej situácie rodiny prostredníctvom sponzorských finančných a materiálnych darov pre dieťa a rodinu Dlhodobý život v chudobe ohrozuje zdravý biologický aj mravný vývoj členov rodiny. Je preto potrebné, aby sa v teréne vybudoval systém spolupracujúcich inštitúcií, ktoré budú pomáhať rodinám zvládať túto situáciu.

POMÁHAME  rodine  pri plnení ochrannej  funkcie 

    Zlyhanie ochrannej funkcie rodiny sa prejavuje tým, že rodičia dieťa opustili, zanedbávali, dokonca v krajnej forme týrali alebo zneužívali. Ako  najvhodnejšia metódu pomoci sa úpnála rodine rodinná terapia. Rodinná terapia je orientovaná na liečenie rodinnej patológie. Rodinná terapia má analyzovať nielen otvorený, ale hlavne skrytý konflikt v dysfunkčnej rodine, viesť rodinu k jej adaptácii, poskytnúť pomoc a podporu, učiť sa a naučiť novým spôsobom riešenia záťažových životných situácií. Rodinná terapia sa zameriava na  reštrukturalizáciu, obnovenie funkčnosti rodiny, zmenu vzťahov, komunikácie, správania atď na základe terapeutického vzťahu medzi členmi rodiny a terapeutom. Centrum zabezpečuje rodinnú terapiu vlastnými odbornými pracovníkmi (psychológ, psychoterapeut, liečebný pedagóg), odbornými pracovníkmi referátu poradensko–psychologických služieb alebo pracovníkmi poradní pre dieťa. Efektívnou metódou je tímová rodinná terapia, v ktorej skupina terapeutov vstupuje počas dvoch dní do kontaktu s rodinou. Rozbiehajú sa paralelné procesy, počas ktorých dôjde k vytvoreniu fenoménu zrkadla, keď proces formovania postojov vo vnútri tímu terapeutov je podobný procesu v rodine.  

 POMÁHAME  rodine pri plnení emocionálnej a socializačnej funkcie

     Zlyhanie rodiny v emocionálnej a socializačnej funkcii má za následok neschopnosť akceptovať platné sociálne normy, čo v znižuje šance jednotlivých členov rodiny na ich úspešné zaradenie do spoločnost ako aj neschopnosť prejavovať emócie, mať pochopenie pre svoje dieťa, milovať ho. Pri úprave tejto funkcie sa využívajú  komunikačné tréningy, VHT - videohome training, výcvik asertívneho správania, zvládanie záťaže a pod. Centrum  využíva na pomoc rodine  tieto metódy práce  individuálne návštevy rodiča v centre, rodičovské dni spojené s ritualizovanými udalosťami (napr. Vianoce, prázdniny) ktoré sa uskutočňujú niekoľkokrát do rok, víkendové pobyty v rodičov v centre, návštevy pracovníkov (psychológ, sociálny pracovník, vychovávateľ) v rodine.  Veľmi dôležitou súčasťou pomoci rodine v plnení emocionálnej funkcie je aj práca s dieťaťom. Podstatou citovej deprivácie je, že jedinec postupne stráca spôsobilosť vnímať lásku druhých ľudí k sebe a prejavovať ju voči nim. Dieťa odlúčené do rodiny prestáva vnímať nedostatok citovej odozvy a na prípadné snahy rodičov reaguje chladne a nezaujato. Neustála komunikácia  na tému rodič – dieťa a osobné kontakty pomáhajú dieťaťu znovu sa cítiť ako milovaný člen rodiny.

 POMÁHAME  rodine pri plnení výchovnej funkcie

     Zlyhanie výchovnej funkcie rodiny spôsobuje pri výchove detí množstvo chýb, ktorých výsledkom sú už spomínané  problémy detí (úteky z domu, túlanie, poruchy správania v škole, páchanie trestnej činnosti atď.) Nesprávna, nedostatočná alebo až patologická výchova spôsobuje množstvo neželaných dopadov na dieťa. Centrum organizuje počas stretnutí s rodinou diskusné skupiny – stretnutia rodičov sú zdrojom na výmenu skúseností vo výchove dieťaťa a možnosťou sebareflexie,  poradenské služby - sú služby poskytované profesionálnymi pracovníkmi špecializovaných inštitúcií pri riešení akútnych problémov rodinného spolužitia a výchovy Centrum  využíva prevažne pomoc pracovníkov referátu poradensko –psychologických služieb pri úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ďalej vzdelávacie programy – výchovní pracovníci  oboznamujú rodičov s problémami a úspechmi detí v škole, výchovnými problémami a spoločne s rodičmi hľadajú námety na podporu dieťaťa. Dôležitou súčasťou vzdelávacích programov je aj písanie listov deťom, ktoré sú pre dieťa každodenným spojivom medzi ním a neprítomným rodičom.

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Topoľčany
Kalinčiakova 4295, 955 01 Topoľčany
+421 0905 234 066
© 2023 cdrto.sk, Created by binary.sk