O nás

ZABEZPEČUJEME DEŤOM KOMPLEXNÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ

01. mája 2020

Zdravotná starostlivosť sa dieťaťu zabezpečuje po písomnej dohode s rodičom a na základe odporúčania pediatra, príp. odborných lekárov. O všetkých dôležitých veciach súvisiacich so zdravotným stavom dieťaťa je rodič bezodkladne informovaný. Deti sú po príchode do centra prihlasované k pediatrom, ktorí sú v blízkosti centra, prípade po dohode s rodičmi ostávajú pri pôvodnom pediatrovi a pri pôvodných odborných lekároch, ak je to v záujme dieťaťa a rodiča.

Ambulantná lekárska starostlivosť :   deti patria do ambulancie MUDr. Matúšovej v Topoľčanoch.  Centrum využíva odborné služby lekárov v Nemocnici s poliklinikou v Topoľčanoch a v neštátnych ambulanciách v Topoľčanoch. Centrum zabezpečuje odbornú lekársku starostlivosť: stomatologickú, gynekologickú, neurologickú, chirurgickú, kardiologickú, oftalmologickú, gastroenterologickú, kožnú, ORL a iné, ktoré sú potrebné pre dieťa prostredníctvom príslušných lekárov.

STAROSTLIVOSŤ POČAS OCHORENIA DIEŤAŤA:

Domáca zdravotná starostlivosť : deti k lekárovi sprevádza pomocná vychovávateľka s ekonomickou agendou ihneď  na podnet službukonajúceho vychovávateľa prípadne po konzultácii službukonajúceho vychovávateľa s koordinátorkou skupiny. V  centre je dôsledne dodržiavaný liečený režim predpísaný lekárom, je vedená  presná evidencia výdaja liekov, dodržiavaný harmonogram návštev u lekárov, preventívnych prehliadok a pri deťoch, kde je to nevyhnutné, sa realizujú liečebné pobyty na odporúčanie pediatra.

Hospitalizácia v zdravotníckom zariadení: hospitalizáciu na psychiatrickej klinike organizuje  a zabezpečuje sociálna pracovníčka v spolupráci s vychovávateľmi, ostatnú hospitalizáciu pomocná vychovávateľka v spolupráci s vychovávateľmi, o čom informuje sociálnu pracovníčku. O hospitalizácii sa vedie záznam v Knihe denného hlásenia. Rodič dáva súhlas na operáciu, v prípade ohrozenia jeho života centrum  koná aj bez predchádzajúceho súhlasu rodiča, informuje ho neodkladne. V prípade, ak nie je možné zabezpečiť prítomnosť riaditeľky centra, informovaný súhlas podpíše zamestnanec v službe. O operácii dieťaťa informuje sociálna pracovníčka aj príslušný orgán SPODaSK. Sociálna pracovníčka má povinnosť informovať rodičov o hospitalizácii, v prípade operácie aj o jej výsledku.

PSYCHIATRICKÁ STAROSTLIVOSŤ : deti sú zaradené do dispenzára najmä  MUDr. Kmeťovej v Topoľčanoch. Odborné vyšetrenia v psychiatrickej a gynekologickej ambulancii (okrem preventívnej prehliadky) zabezpečuje psychológ alebo vychovávateľ. Návrh na lekársku návštevu dáva vychovávateľ  prípadne nočný vychovávateľ.  Lieky pre dieťa obratom zabezpečuje pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou.  Evidenciu liekov vedie poverený zamestnanec. Lieky, ktoré z akéhokoľvek dôvodu neboli dieťaťom využívané sa odovzdávajú do lekárne. Ak dieťa odmietne podávaný liek užiť, vychovávateľ o tom informuje riaditeľku centra, ktorá zabezpečí, aby bolo dieťa riadne poučené o následkoch neužívania liekov na zdravotnom stave a informuje rodičov. O tejto situácii je spísaný záznam.

 

HYGIENA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA : jedná sa o celkovú čistotu a bezinfekčnosť prostredia centra, t. j. izieb detí, spoločných priestorov, hygienických priestorov, kancelárií, skladov a vonkajších pieskovísk. Deti si upratujú izby priebežne, spoločné  upratovanie vykonávajú zamestnanci spoločne s deťmi v sobotu. Sanitárne dni si stanovujú  koordinátori individuálne, sanitárne čistenie sa vykonáva prevažne v nočnej zmene, výnimočne počas neprítomnosti detí v čase letných prázdnin.

Zdravotná starostlivosť o deti, u ktorých bolo zistené zavšivavenie a výskyt svrabu, sa postupuje nasledovným spôsobom: K odvšiveniu je možné použiť dezinsekčný šampón, resp. iné dezinsekčné preparáty /šampón, dezinsekčný spray, vlasový gél, kondicionér/. Túto kúru je nutné vykonať u všetkých členov skupiny v rovnakom čase. Ak sa kúra neaplikuje u všetkých a v rovnakom čase, môže dochádzať  k ďalšiemu prenosu. Zároveň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách osobnú a posteľnú bielizeň, dôkladne ju vysušiť a vyžehliť. Čiapky, šatky, šály a iný odev, ktorý nie je možné vyvariť, je nutné vyprať min. v 2 cykloch pri doporučených teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného žiarenia, príp. postriekať prípravkom na lezúci hmyz. Matrace je tiež potrebné postriekať prípravkom na lezúci hmyz, dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a min. 3 až 4 dni nepoužívať. Predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi /hrebene, kefy/ je potrebné ošetriť prípravkom na lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku s obsahom chlóru. Zásadné je zabezpečenie vysokej úrovne osobnej hygieny. Každý člen skupiny musí používať vlastné predmety osobnej hygieny /uterák, hrebeň/ a zabrániť ich vzájomnému požičiavaniu. To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek, prípadne iných pokrývok hlavy. Ak prijaté opatrenia nevedú k želateľnému výsledku, o ďalšom postupe rozhoduje lekár. Pri výskyte svrabu je potrebné navštíviť lekára, ktorý stanoví diagnózu a zodpovedajúcu liečbu. Podľa pokynov lekára sa súčasne lieči postihnutá osoba, ako aj všetky osoby v tesnom kontakte s ňou, aj keď nemajú dosiaľ klinické príznaky. Pri zistení akejkoľvek inej infekčnej a nákazlivej choroby sa bezodkladne konzultuje postup s odborným lekárom.

ZDRAVOTNÍCKO – PREVENTÍVNE OPATRENIA: v užšom slova zmysle sa jedná o pravidelné preventívne  lekárske prehliadky, ktoré zabezpečuje gazdinka a pravidelné kontrolovanie zdravotného stavu detí, ktorý je sledovaný v Knihe denného hlásenia. V širšom zmysle slova sa jedná o pestovanie hygienických návykov detí, pohyb na čerstvom vzduchu, správna životospráva, spánkový režim. Pobyt dieťaťa na liečení: ak dá ošetrujúci lekár návrh na liečenie dieťaťa, pomocná vychovávateľka - gazdinka v spolupráci so sociálnou pracovníčkou  zabezpečí koordináciu  liečenia  a SP neodkladne  oboznámi s miestom  pobytu dieťaťa jeho rodičov a orgán SPODaSK.

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Topoľčany
Kalinčiakova 4295, 955 01 Topoľčany
+421 0905 234 066
© 2023 cdrto.sk, Created by binary.sk