Z histórie a súčasnosti

Kmeňová kniha detí :

Celkový počet detí

Zabezpečenie rodinného prostredia ešte pred dospelosťou

Premiestnenie do iného typu zariadenia

Odchod mladého dospelého po dovŕšení dospelosti

Umiestnených

217

Návrat do pôvodnej rodiny

Adopcia, náhradná rodina

Iný detský domov

Reedukačné zariadenie

Do pôvodnej rodiny

Do domova soc. služieb

Do spoločnosti

Ukončený pobyt

181

67

23

19

16

27

5

24

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v DeD

4,96

4,64

4,24

3,7

3,26

3,88

4,03

Účel detského domova:

Detský domov je v zmysle zákona č.305/2005 Z.z. od 1. septembra 2005 zariadením na výkon rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia pre deti a mládež, ktoré sú ohrozené vo vývine dysfunkčným rodinným prostredím. Detský domov dočasne nahrádza prirodzené rodinné prostredie až do jeho umiestnenia do niektorej z foriem náhradnej rodinnej starostlivosti, ak sanácia biologickej rodiny bola neúspešná.

Personálne zabezpečenie:

1/ Riaditeľka – 1

2/ Ekonomicko - prevádzkový úsek :

Ekonómka - 1

Hospodárka - 1

Pracovníčka PaM a pokladníčka - 1

Šofér, záhradník, údržbár - 2

3/ Úsek starostlivosti o deti :

Psychológ - 2

Sociálne pracovníčky – 2

  1. samostatná skupina :  3 vychovávatelia +  3 pomocní vychovávatelia
  2. samostatná skupina :  3 vychovávatelia +  3 pomocní vychovávatelia
  3. samostatná skupina :  3 vychovávatelia +  3 pomocní vychovávatelia
  4. samostatná skupina :  3 vychovávatelia +  3 pomocní vychovávatelia


Z histórie detského domova :

1.12.1994 :    Vznik detského domova internátneho typu

Miesto : obec Súlovce

Počet skupín/počet detí  : 2 /24

2000 – 2005 :   Transformácia 1.etapa :

Cieľ : transformácia zariadenia z internátneho typu na rodinný  typ

Priestorové podmienky:  odchod z kmeňovej budovy  Súlovce a komplexná  rekonštrukcia  objektu materskej školy v Topoľčanoch

Personálne podmienky : prevádzkoví zamestnanci transformovaní na pomocných  vychovávateľov, vytvorenie  pozície psychológ

Počet  vytvorených  samostatných skupín/počet detí  : 2/20

Miesto : Kalinčiakova 4295, 955 01 Topoľčany

2006- 2014 :     Deinštitucionalizácia

Priestorové podmienky : kúpa 2 rodinných domov

Miesto : Topoľčany, Muškátová a Narcisová ul.

Delimitácia detí zo  špeciálnych škôl  do DeD

Počet  vytvorených samostatných skupín/počet detí  : 3/ 29 detí

Počet vytvorených špecializovaných samostatných skupín/počet detí  : 1/8

Počet profesionálnych rodín : 1/ 2 deti

Stav k 31.12.2014 : CENTRUM DETÍ

2015-2016:       Deinštitucionalizácia - ukončenie

Priestorové podmienky : kúpa rodinného domu

Miesto : Topoľčany, ul. Snežienkova

Počet vytvorených samostatných a špecializovaných skupín/počet detí :  3/27 + 1/8

Stav k 1.1.2017 : DOMOV  DETÍFotky