Aktivity centra

Detský domov sa vo svojom odbornom zameraní orientuje najmä na tieto aktivity:

1)na vytváranie vhodných podmienok pre deti, ktoré sú v prospech harmonického rozvoja osobnosti dieťaťa a jeho zdravého vývoja, poskytnutie možnosti vyrastať v rodinnom prostredí ( náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť a medzištátne osvojenie).

2)na aktivity zamerané na vyhľadávanie, získavanie a rozširovanie profesionálnych rodín

3)na zintenzívnenie práce s pôvodnou rodinnou (sanácia rodinného prostredia), na vytváranie podmienok na stretávanie sa dieťaťa s jeho rodičmi (sprostredkovanie stretnutí detí s rodičmi, poskytovanie pomoci na uľahčenie priebehu stretnutí...) Konkrétna práca s konkrétnymi ľuďmi, vedomosti z oblasti sociálnej práce, hľadanie metód, ich výber a správne použitie – toto všetko sa pracovníci detských domovov ešte len učia. Motiváciou im je dieťa, ktoré túži žiť vo svojej biologickej rodine, porozumieť svojim rodičom a nájsť si miesto na zemi

Charakter starostlivosti v detskom domove v súčasnosti je postavený na dvoch „rodinných“ formách, ktorými sú :

1. Profesionálna rodina

Profesionálna rodina nie je formou náhradnej starostlivosti, ale formou ústavnej starostlivosti. Je najnovšia forma náhradného rodičovstva. Dáva možnosť dostať sa do rodinného prostredia aj tým deťom s nariadenou ústavnou výchovou, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu byť osvojené alebo zverené do pestúnskej starostlivosti. Je progresívnou formou pomoci deťom, ktoré by sa vzhľadom k svojmu veku, národnosti, postihnutiu, počtu súrodencov z jednej rodiny, atď. do rodinnej starostlivosti zrejme nikdy nedostali. Profesionálny rodič poskytuje starostlivosť deťom s nariadenou ústavnou výchovou vo svojom vlastnom rodinnom prostredí a to 24 hodín denne. V tomto je výkon profesionálneho rodičovstva svojou formou podobný náhradnej starostlivosti, profesionálna rodina je však organizačnou súčasťou detského domova. Profesionálne rodičovstvo nie je rodinnoprávnym, ale pracovnoprávnym vzťahom. Profesionálny rodič podpíše pracovnú zmluvu s detským domovom a stáva sa jeho zamestnancom, pričom jeho pracovnou náplňou je výchova dieťaťa ( súčasťou pracovnej zmluvy je i dohoda o vykonávaní starostlivosti v profesionálnej rodine ). Jeden profesionálny rodič môže mať v osobnej starostlivosti najviac tri deti. V prípade viacerých detí ( napr. širšej súrodeneckej skupine ) sa môžu stať zamestnancami detského domova obaja manželia. Do profesionálnej rodiny je vhodné zveriť i staršie dieťa, či dieťa s rôznymi výchovnými problémami, alebo aj dieťa telesne, či duševne postihnuté.

2. Samostatná výchovná skupina

Je forma inštitucionalizovanej starostlivosti o dieťa v detskom domove, ktorá „simuluje“ prostredie podobné rodinnému spôsobu života so samostatným hospodárením a vyčleneným finančným rozpočtom, ktorá sa realizuje v samostatnom byte alebo rodinnom dome. Samostatná výchovná skupina je vždy organizačnou súčasťou detského domova aj v prípade, že je umiestnená v inej obci. V samostatnej výchovnej skupine je starostlivosť o deti organizovaná podobne ako v prirodzenej rodine. Vznikajú tu pevnejšie citové väzby medzi deťmi, pevnejšia citová väzba medzi deťmi a dospelými, ktorá je charakteristická pre rodinu a širšie sociálne prostredie. Starostlivosť v samostatnej výchovnej skupine zabezpečuje pätica vychovávateľov, ktorí majú pedagogické vzdelanie. Napriek striedaniu zmien si môže dieťa v intímnejšom prostredí „rodinnej bunky“ nájsť osobu, ku ktorej má bližší vzťah. Spoločne s ňou potom prechádza spoznávaním seba a svojej rodiny. Osobne zverené dieťa a osobne zverený vychovávateľ sú odborné pojmy, za ktorými sa skrýva osobnejší vzťah dvoch jedincov.

V detskom domove sa využívajú tieto metódy sociálnej práce:

Návšteva v rodine

Zmyslom návštev v rodine je predovšetkým zblížiť sa s rodinou, čo je vlastne predpoklad jej poznania. Takto možno získať náhľad do rodinného života. Priebeh návštevy závisí v značnej miere od rodiny samotnej. Postup práce s rodinou závisí od rytmu zbližovania, ktorý určuje rodina. Nie je možné vynútiť si dobrý kontakt s rodinou, ktorá je nedôverčivá a uzatvorená. Za známku dobrého kontaktu s rodinou sa považuje, ak je pracovníkovi dovolené zapojiť sa bezprostredne do činnosti rodiny ( napríklad pomoc v kuchyni). Naopak, rodina, ktorá sa bez všetkých zábran otvára, môže byť oveľa viac narušená než rodina, ktorá nie je ochotná sa otvoriť. Rodina obvykle vníma návštevu z detského domova ako spoločenskú záležitosť. Významným zbližovacím rituálom z pohľadu pracovníka je ponúknutie kávou a malého občerstvenia, občas aj ponúknutie domácej obuvi, ukázanie rodinného albumu, rôznych výtvorov detí a podobne. ávšteva v rodine ako metóda práce detského domova je záležitosťou viacerých pracovníkov, ktorí ju hodnotia zo svojho uhla pohľadu. Vychovávateľ sleduje výchovný štýl rodiča, úroveň vedomostí, ktorými rodič disponuje pre zaškolené dieťaťa, vzájomné vzťahy medzi rodičmi a deťmi. Psychológ venuje pozornosť osobnostným charakteristikám rodičov. Sociálneho pracovníka zaujímajú údaje o sociálnych podmienkach rodiny atď. Návšteva v rodine sa realizuje aj za prítomnosti dieťaťa, ak je to v záujme ozdravenia vzťahu potrebné

Návšteva rodičov v detskom domove

Najdôležitejšou úlohou v celom procese spolupráce je potreba presvedčiť rodičov, že detský domov nie je trestom pre rodinu, ale jednou z foriem pomoci pri riešení jej problémov. Rodičia spravidla prejavujú vysokú hostilitu vo vzťahu k pracovníkom detského domova . Očakávajú kritiku a hodnotenie svojho konania . Návšteva sa uskutočňuje buď v izbe dieťaťa alebo vo vyhradených priestoroch, ak nimi detský domov disponuje. Návšteva nie je obmedzovaná žiadnymi návštevnými hodinami ani dňami. Je vítaným spôsobom udržiavania záujmu o dieťa. Najdôležitejšie je zabezpečiť ochranu dieťaťa. Ak je to v záujme dieťaťa, detský domov môže určiť, že rodičia sa stretnú s dieťaťom len za prítomnosti pracovníka detského domova, najlepšie toho, ku ktorému dieťa cíti dôveru. Rodičia sa však môžu s dieťaťom stretnúť aj na inom vhodnom mieste úplne mimo priestory detského domova. Návštevy rodičov v detskom domove sú pre dieťa viditeľným prejavom záujmu o neho, čo v ňom posilňuje pocit hodnoty. Súčasťou návštev v rodine môže byť aj návšteva školy, ktorú dieťa navštevuje, lekára, športového alebo umeleckého krúžku a podobne.

Víkendový pobyt rodičov v detskom domove

Víkendový pobyt sa spravidla uskutočňuje vo vyhradených priestoroch detského domova, ktorými sú takzvané návštevné miestnosti. Je to plánovaná aktivita, ktorú vedie a organizuje tím odborníkov detského domova. Dieťa je súčasťou tých aktivít, ktoré smerujú k znovu nájdeniu, udržaniu alebo zlepšeniu vzájomného vzťahu s dieťaťom. Detský domov o realizácii víkendového pobytu uzavrie s rodičom písomnú dohodu o podmienkach ich pobytu v detskom domove. Víkendový pobyt je novou, progresívnou metódou práce s rodinou v podmienkach detského domova. Pri realizácii víkendových pobytov v detskom domove sa zohľadňuje fakt, že mnohé rodiny zlyhali v plnení ekonomických, výchovných a socializačných funkciách, ale emocionálna funkcia zostala neporušená. Veľa detí sa po príchode do detského domova začne za svojich rodičov hanbiť, odmietajú sa s nimi ukazovať na verejnosti, vnímajú „inakosť“ prostredia, z ktorého pochádzajú. Víkendové pobyty slúžia aj na odstránenie alebo minimalizovanie tohto javu. Praktická aplikácia víkendových pobytov je v súčasnosti sproblematizovaná niektorými organizačnými a finančnými otázkami.

Krátkodobý pobyt dieťaťa v rodine

Súčasťou sanácie rodiny a zároveň metódou práce s rodinou je aj realizácia krátkodobých pobytov dieťaťa v rodine. za krátkodobé pobyty považujeme niekoľkodňové pobyty v rodine. Krátkodobé pobyty sa uskutočňujú počas víkendov počas prázdnin Zámerom krátkodobých pobytov je udržať rodinnú spolupatričnosť, ponúknuť dieťaťu možnosť stretnúť sa so širšou rodinou, priateľmi atď. Krátkodobé pobyty v rodine sa postupne predlžujú až na niekoľkotýždňové, pričom sociálny pracovník detského domova rodinu v pravidelných kontaktuje. Táto metóda je založená na úzkej spolupráci detského domova s ostatnými odbornými pracovníkmi v oblasti starostlivosti o rodinu. Krátkodobé pobyty dieťaťa v rodine sa uskutočňujú po dôkladnej diagnostike rodiny počas návštevy v rodine v súlade s Plánom sociálnej práce s rodinou. Sociálni pracovníci úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (podobne ako detský domov) rodinu pravidelne monitorujú a v prípade potreby ponúkajú rodine pomocnú ruku. O svojich návštevách prípadne kontrolách pravidelne informujú aj detský domov.

Individuálna práca s dieťaťom a plánovanie

Práca v detskom domove je náročná tak na ľudskú stránku ako aj na odbornú spôsobilosť. Vychovávatelia majú pedagogické vzdelanie a špeciálnopedagogickú spôsobilosť. Vo svojej práci využívajú poznatky psychológie, pedagogiky , sociálnej práce a diagnostiky. V rámci supervízie vyhľadávajú pomoc odborníkov pri riešení problémových situácií. Spolupracujú s pedagogicko-psychologickými a špeciálno-pedagogickými poradňami. Využívajú záujmové aktivity na posilnenie osobnosti dieťaťa, spolupracujú s občianskymi združeniami a nadáciami. Práca v detskom domove je tímovou záležitosťou, na ktorej participujú 3 zložky : rodič- vychovávateľ - dieťa ako najdôležitejší článok. Všetky aktivity smerujú k jedinému cieľu – poskytnúť deťom bezpečné prostredie, naučiť ich sociálnym zručnostiam a rozvíjať individualitu dieťaťa. Detský domov v Topoľčanoch vypracúva individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa, ktorého súčasťou je najmä plán výchovnej práce s dieťaťom, plán sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou vypracovaný v spolupráci s obcou a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa sa vyhodnocuje najmenej jedenkrát mesačne na pracovných poradách, ktoré sú v každej tzv. rodine. Porady vedie riaditeľka detského domova alebo sociálna pracovníčka. Vychovávatelia pomáhajú deťom pri tvorbe Knihy života.

Fotky